WHAT'S NEW?
Loading...

ดูแล พ่อ แม่ ผู้เป็น พ ร ะแท้ ไม่ใช่ภ าระ แต่เป็นการสร้ างบุญที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำ ชีวิตยิ่งเจริญม า ก ๆ

Advertisements

Advertisements

ดูแล พ่อ แม่ ผู้เป็น พ ร ะแท้ ไม่ใช่ภ าระ แต่เป็นการสร้ างบุญที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำ ชีวิตยิ่งเจริญม า ก ๆ
ต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ย ไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์ เมื่อถึงเวลาแล้ว ย่อมออกดอกออก ผ ลให้แก่เจ้าของฉันใด

คนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณฉันนั้น

ลองมองด้วยจิตที่มีกุศล การดูแลอุ้มชูเหล่านั้น เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่มาก ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้น ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ

ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง ทำบุญกับลูกด้วยมิหวัง ผ ล ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทน เต็มบุญเลยที่ได้ทำ แม้แต่สั ต ว์เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยง

เราให้อาหาร ให้ความรักเลี้ยงดู ให้เมต ต า ไม่ได้หวัง ผ ลตอบแทน เพียงเห็นเขาอิ่ม มีความสุข จิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆ กิเ ล สไม่ดีแทรกตัวย าก อย่ ามองว่าเป็นภาระ แต่มองว่า เรากำลังสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่ พ ร ะคุณพ่อ พ ร ะคุณแม่

คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว จะมีพระผู้ให้อยู่ 2 ท่านคือ พ ร ะคุณพ่อ และ พ ร ะคุณแม่ ท่านทั้งสองจะเป็นผู้ให้เราตั้งแต่เกิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เลยเพียงเพื่อให้ลูกนั้นเติบโตมีความสุข มีการศึกษา และเป็นพลเมืองดีดังคำกล่ าวที่ว่า

พ่อแม่เป็นพ ร ะพรหมของลูก กล่ าวคือ มีความเมต ต า กรุณา มุทิ ต า และอุเ บ ก ข า

พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก กล่ าวคือ สอนให้พูด และอบรมความรู้เบื้องต้นให้เลือก พ่อแม่เป็นพ ร ะอรหันต์ของลูก กล่ าวคือเป็นผู้มีอุปการะมากมีพ ร ะเดชพ ร ะคุณมากเป็นเนื้อนา บุญของลูก และเป็นผู้ควรรับการนมัสการจากลูก

พ่อแม่เป็นผู้มีพ ร ะคุณอันยิ่งใหญ่ของเรา ส รุ ปโดยย่อ คื อ

1 เป็นต้นแบบทางกาย คือ การที่เราเกิดมาได้ก็เพร าะต้นแบบ คือ มีพ่อกับแม่ถ้าไม่มีท่านทั้งสองเราก็ไม่สามารถเกิดมาได้ อีกทั้งท่านยังเป็นต้นแบบที่ดี คือความเป็นม นุ ษย์ จึงทำให้เราเกิดมาเป็นม นุ ษย์ด้วยเพร าะถ้าพ่อแม่ของเราเป็นสั ต ว์ เราก็จะเกิดเป็นสั ต ว์ ด้วย

โชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นม นุ ษ ย์ ได้ร่างที่ประเสริฐกว่าสั ต ว์ทั้งหลาย เพร าะสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็เพร าะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง

2 เป็นต้นแบบทางใจ คือ ให้ความอุปการะเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทะ นุ ถ น อ ม อบรมสั่งสอน ปลูกฝังม ารย าท ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูก

พ ร ะคุณพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้เรา ก็นับว่ามีพระคุณมากแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามา เป็นต้นแ บ บทางใจให้ด้วย ก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์ พ่อแม่บางคนทำงานหามรุ่ง หามค่ำ

อาบเ ห งื่ อต ากน้ำสุดแสนจะเห นื่ อ ย แต่ก็ต้อง ท น ลำบ ากเพื่อลูก เปรียบดั่งเทียนไข เมื่อเริ่มจุดไฟแล้วเทียนเล่มนั้นจะค่อย ๆ ละล ายตังเองลงไปทุกวินาที เทียบบางเล่มยังคงสว่างไสวอยู่มาก เปรียบดั่งพ่อแม่อยู่ในวัยกลางคนแล้ว และเทียนบางเล่มที่ริบหรี่ลงเมื่อถูกลมพัด

เปรียบดั่งพ่อแม่กำลังเจ็ บ ไ ข้หรือมีปัญห าในการทำงาน แต่ก็พย าย ามหอบสังข ารไปทำงานหาเช้า กินค่ำเพื่อลูก แต่เทียนบางเล่มได้ถูกพายุร้ ายพัดดับลงเสียแล้ว นั่นหมายถึงชีวิตของท่านทั้งสองได้จากเราไปสู่สุคติแล้ว

ดังนั้น เราผู้ซึ่งเป็นลูกจึง ควรมีความสำนึกในพระคุณอันใหญ่ หลวงนี้โดย การตอบแทน พ ร ะคุณ ท่านทั้งสอง เปรียบดั่งหนังสือเล่มนี้หากมีความดีอยู่บ้าง ก็ขอมอบความดีเหล่านี้แด่ คุณพ่อคุณแม่ ที่เป็นครู คนแรกของลูก พรจากพระองค์ใดไม่ประเสริฐเท่าพรจาก พ ร ะคุณพ่อพ ร ะคุณแม่ อีกแล้ว

สมเด็จโต พรหมรังสี

ลูกเอ๋ย ย ามที่พ่อแม่ของเจ้ามีอายุมากขึ้น ย่อมมีโร ค ภั ยไ ข้เจ็ บมาเบี ย ดเบี ย น ความแข็งแรงของร่างกายที่เคยมีก็ลดลง ใจน้อยง่าย ความจำก็เสื่ อ ม ขี้หลงขี้ลืม จิ ตใจก็หมดความสุขสดชื่น ถึงแม้พวกเจ้าจะคอยเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดสักเพียงใดก็ต าม

ก็ไม่อาจช่ว ยให้พ่อแม่ของเจ้ามีความสุขได้เต็มที่ เพร าะพวกเจ้าทุกคนต่ างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบ เจ้าช่วยท่านให้ได้รับความสุขเพียงการให้กินอยู่หลับนอน อันเป็นความสุขทางกายเท่านั้น แต่จิตใจของท่าน หาได้ร่าเริงสดชื่นผ่องใสไม่ เจ้าจงจำไว้ว่า

การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่ างแท้จริงก็คือ การให้ธรรมะ ด้วยการสอนหลักธรรมง่ายๆให้พ่อแม่ของเจ้า พาท่านไปทำบุญทำทาน สอนท่านให้รู้จักการปฏิบัติบูชา สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมต ต า ธรรมะจะอยู่ในจิตใจของพ่อแม่เจ้าทุกภพทุกชาติ ถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด เจ้าจงจำไว้นะลูกเอ๋ย
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น