WHAT'S NEW?
Loading...

กองสลากให้รางวัลนำจับ คนชี้เบาะแส พ่อค้า-แม่ค้า ขายหวยเกินราคา รับไปเลย1000 บาท(รายละเอียด)

Advertisements

Advertisements


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท คนแจ้งนำจับรับส่วนแบ่ง 1,000 บาท

วันที่ 13 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60


โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท

2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

ทั้งนี้การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุม เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกสาร.

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น