WHAT'S NEW?
Loading...

แจกพันธุ์กล้าไม้ ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ทั่วประเทศ)

Advertisements

Advertisements

แจกพันธุ์กล้าไม้ ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ทั่วประเทศ)
แจกกล้าไม้ ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู ฯลฯ ฟรีทุกจังหวัด เริ่มแจกเดือนมิถุนายน 2562 นี้

สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่เดินตามรอยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ “องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว” พ่อหลวงของแผ่นดินอีกด้วย

แนวทางการดำเนินงานการปฎิบัติงานยึดตามแนวทางพระราชดำริของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกได้ประโยชน์

ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ

โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ

    สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ
    ปลูกไม้ให้พออยู่
    พอกิน
    พอใช้

และระบบนิเวศน์พออยู่ คือไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย และจำหน่าย พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพรพอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

สถานีเพาะกล้าไม้ทุกจังหวัดได้มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้แจกจ่ายบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้ ใช้ผู้ที่มารับบริการได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช้สอย ปลูกเพื่อกิน ไม้เนื้อแข็ง ส่งเสริมการปลูกเพื่อเศรษฐกิจ

ประการสำคัญ จะได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังที่ทุกคนหันมารักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ 2562

    ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
    ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
    ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
    ประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน ๑,๕๐๐ ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและ มีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑,๕๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐาน ประกอบแนบคำขอ
    ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

    บัตรประชาชน
    ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดของโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

    สถานีเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
    เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ

ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สถานีเพาะชำกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่ 50 -1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึ้นไป โดยในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

ติดต่อขอรับกล้าไม้ใกล้บ้าน

ขอบคุณที่มา THAIBAN
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น