WHAT'S NEW?
Loading...

2 เมษา นี้ ทำฟันฟรี! เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

Advertisements

Advertisements


ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์หลายแห่งจัดโครงการทำฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ
ณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เริ่มแจกบัตรคิว วิทยาเขตพญาไท เวลา 06.30 – 11.30 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2200-7727, 2-2200-7602


วิทยาเขตศาลายา เริ่มแจกบัตรคิว วิทยาเขตศาลายา เวลา 06.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี โดยผู้ที่สนใจสามารถไปรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น.(เริ่มแจก) เป็นต้นไปหรือจนกว่าคิวจะเต็ม และเริ่มให้บริการ เวลา 08.00-15.00 น.


งานที่ให้บริการมีดังนี้ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในส่วนของการผ่าฟันคุด จะให้บริการจำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.สำหรับการบริการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลในขณะรับบริการ (ผู้เข้ารับบริการทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย)

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-287620 และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30น.

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระขนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ได้รับสถาปนาพระอิสริยยศที่ “สยามบรมราชกุมารี”

พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า

“เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”[1] นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

ขอบคุณข้อมูลจาก : Wikipedia

Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น