WHAT'S NEW?
Loading...

แจก!! ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตรพืชผัก

Advertisements

Advertisements

ถ้าต้องการรดผักชนิดไหนให้ ใช้ผักชนิดนั้นหมักเป็นหลัก ร่วมกับพืช ผักที่ชอบขึ้นร่วมกับผักชนิดนั้น

ส่วนประกอบ
- เศษพชืผกัผลไมท้กุชนดิ ๓ กก.
- น้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล ๑ กก.
- น้ำสะอาด ๑๐ ลิตร
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น   ๑ ลิตร

วิธีทำ
นำเศษผักผลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในถังพลาสติก แยกผสมน้ำกับน้ำตาล ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไปจากนั้นนำไปเททับลงบนเศษผักผลไม้ในถังให้ทั่ว ใช้ไม้ไผ่ขัด กดให้เศษผักจมน้ำ ปิดฝาให้สนิท ไม่ให้ แสงและอากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่ม ๙๐ วันเป็นอย่างน้อย ก็จะได้ปุ๋ยน้ำคุณภาพ ดีกลิ่นหอม และรสเปรี้ยว (pH ๓.๓) เหมาะสำหรับรดพืชผักทุกชนิด  ถ้าต้องการรดผักชนิดไหนให้ ใช้ผักชนิดนั้นหมักเป็นหลัก ร่วมกับพืช ผักที่ชอบขึ้นร่วมกับผักชนิดนั้น

“...ที่จริงดินลูกรังก็มีธาตุอาหาร แต่ที่ต้นไม้ไม่โตเพราะไม่มีจุลินทรีย์...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วิธีใช้
ผสมน้ำ ๑:๑๐๐ รดดินหรือผสม น้ำ ๑ : ๒๐๐-๔๐๐ ฉีดพ่นใบและลำต้น
สูตรหอยเชอรี่หรือสูตรปลา
ส่วนประกอบ
- หอยเชอรี่หรือปลาสด  ๓ กก.
- น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล   ๑ กก.
- น้ำสะอาด ๑๐ ลิตร
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น   ๑ ลิตร

วิธีทำ
นำหอยเชอรี่หรือปลามาสับ ทุบ หรือบดให้พอแหลก แยกผสมน้ำน้ำตาลและหัวเชื่อจุลินทรีย์เช้มข้นให้เข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน แล้วเททับลงบนหอยเชอรี่หรือปลาในถังใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้หอยเชอรี่หรือปลาจมลงในน้ำจากนั้นปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสง และอากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ ๙๐ วัน เป็นอย่างน้อยไม่ควรใช้สูตรหอยเชอรี่หรือสูตรปลาเพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับ สูตรพืชผัก หรือสูตรสมุนไพรด้วย

Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น