WHAT'S NEW?
Loading...

นา 1 ไร่ ให้สร้างรายได้ 100,000 บาท ทำได้จริง

Advertisements

Advertisements

วิธีทำนา 1 ไร่ สร้างรายได้ 100,000 บาท เขาทำกันยังไง มีคนทำได้จริง 

ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะอำนวยสักเท่าไหร่แบบนี้ ปุ๋ย ยา ค่าครองชีพแพงไปหมด ราคาข้าวและสินค้าเกษตรก็ไม่แน่นอน แล้วชาวนาและชาวเกษตรกรไทยจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีการปรับตัว ลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างมั่นคง แต่ว่าการยังมีวิธีการทำเกษตร แบบพึ่งตนเอง แบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง ที่มีคนนำไปใช้จริง ทำจริง และสำเร็จจริง อยู่ได้ มีรายได้ มีกำไร นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ทำได้จริง….
ตัวอย่างเกษตรกรที่บางกอกทูเดย์ขอนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ใครต่อใครที่ทำเกษตรอยู่ว่า..มันยังมีหนทางสร้างรายได้จากผืนแผ่นดินที่มีอย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงที่สุดเท่าที่ทำได้
เรื่องราวตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าโครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” และทำได้ 
ส.ต.อ.สมัย สายอ่อนตา
ส.ต.อ.สมัย สายอ่อนตา เกษตรกร  อดีตข้าราชการตำรวจขอนแก่น ปัจจุบันครอบครัวของ ส.ต.อ.สมัยทำไร่ทำนา เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัวต่างๆ อาชีพหลักคือการทำนา ซึ่งรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ประมาณปีละ 30000 บาท และยังมีรายได้จากค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกประมาณปีละ 60000 บาท
การมุ่งสู่วิถีเกษตรกรรม
ส.ต.อ.สมัย โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความรู้ในเรื่องเกษตรแม้แต่น้อย หลังออกจากราชการตำรวจ ส.ต.อ.สมัยได้เรียนรู้และเข้ารับการอบรมเรื่องการทำเกษตรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรไทย ในการทำเกษตรอินทรีย์ แต่ในตอนนั้นความรู้เรื่องปุ๋ยที่ได้รับยังไม่เต็มสูตรเท่าใดนัก ประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรต่อมา เมื่อส.ต.อ.สมัยรับทราบโครงการ”ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท”ยิ่งเป็นการจุดประกายความคิดและจุดประกายชีวิตให้สว่างไสวยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมที่มีความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ก็ทำให้ส.ต.อ.สมัยได้รับความรู้เพิ่มพูนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย ทำให้รู้เทคนิคการทำปุ๋ยให้ถูกต้อง เนื่องจากความรู้ของปุ๋ยถ้าหมักไม่ถูกต้องก็ไม่มีประโยชน์ ความรู้ทั้งหลายที่ได้รับจากโครงการฯ นี้ทำครอบครัวของส.ต.อ.สมัยและชาวหนองแต้ยิ้มได้ ส.ต.อ.สมัยได้ทำนาอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมี ไม่พึ่งพายาฆ่าแมลง โดยพยายามให้ธรรมชาติช่วยบำบัดรักษาธรรมชาติแบบพึ่งพาซึ่งกันแหละกัน ยิงได้เข้าร่วมโครงดารฯ แล้ว ทำให้มองเห็นภาพการทำงานมองเห็นเป้าหมายของการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนมากขึ้น ปัจจุบัน ส.ต.อ.สมัยมีพื้นที่ทำนาอยู่ 4 แปลง แปลงที่เข้าร่วมโครงการฯได้ปลูกพริก ตะไคร้ ผักคันจอง เลี้ยงปลาดุก จำนวน 5000 ตัว การทำนา จะทำนาปีและนาปรัง“การทำนานั้น เราจะทำนาบุญหรือนาบาป การที่จะทำบุญต้องอยู่กับธรรมชาติ คือ คนต้องเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้จุลินทรีย์เลี้ยงดิน แล้วดินก็จะไปเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์ สุดท้าย พืชและสัตว์ก็จะมาเลี้ยงตัวเรา แต่ตรงกันข้าม การที่เราใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง เผาหญ้าหรือตอซังข้าว เมื่อเราเริ่มต้นด้วยการฆ่า แล้วเราจะหวังผลผลิตจากไร่นาของเราเล่า นั่นแหละคือนาบาป”
ปัญหาและอุปสักในการทำการเกษตร
การทำการเกษตรส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ำเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องประสบ ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั้นในการทำด้านการเกษตรของ ส.ต.อ สมัยต้องหยุดชะงักลง ส.ต.อ.สมัยได้พยายามหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามเหตุการณ์และโอกาส ซึ่งวิธีแก้ไขเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเรื่องข้าวนั้นจะใช้วิธสอบถามความเคลื่อนไหวจากทางโรงสีต่างๆว่าพันธุ์ชนิดไหนราคาสูง
แต่สิ่งหนึ่งที่ ส.ต.อ.ทำการเกษตรไม่เหมือนชาวบ้านนั้นก็คือ ในพื้นที่จะไม่ปุกข้าวพันธ์เดียว จะปลูกหลายสายพันธุ์ เช่น กข.6, ข้าวเหนียวดำ,หอมมะลิ105,ข้าวหอมมะลิแดง, ซึ่งจะขายข้าวเปลือกเฉพาะนาปรังเท่านั้นนอเหนือจากนั้นจะขายเป็นข้าวสารโดยภรรยาของ ส.ต.อ.สมัยจะนำไปขายที่โรงพยาบาลและลุกค้าทั่วไป ซึ่งการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องนั้นทำให้ราคาสูง
ส่วนปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตนั้นเช่นเรื่องปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเพราะมีวัวอยู่ 18 ตัว นำมูลวัวมาผมกับเศษหญ้าใบไม้หมักทำปุ๋ยเพื่อทดแทนการชื้อปุ๋ย
ทัศนคติต่อโครงการ ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร ได้เงิน 1 แสน
ส.ต.อ.สมัยรูจักโครงการฯนี้โยการแนะนำจากอาจารย์เสถียร ทองวัสดิ์ โดยทางหอการค้าโดยคุณดุสิต นนทะนาคร ร่วมกับวิทยาลัยหอการไทย และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพโครงการนี้โดยมีอาจารย์อดิศรพวงชมพู มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ย การจัดการพื้นที่นา การใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยการทำนารูปแบบผสมผสานซึ่งเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับการแนะนำแล้วทำให้ ส.ต.อ.สมัยมีความหวังในอนาคตตนเองและชุมชนเป็นอย่างมาก เหตุเพราะว่าเป็นเป้าหมายแห่งการอยู่รอดของเกษตรกรอย่างแท้จริง ที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลลิตในด้านต่างๆมองเห็นงานหรือกิจกรรมของทางกลุ่มปุ๋ย ที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน มองเห็นขบวนการการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เริ่มเข้าโครงการ ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร ได้เงิน 1 แสน
เริ่มเข้าโครงการนี้ในเดือน มิถุนายน 2553 ทำให้ ส.ต.อ.สมัยเห็นว่าการทำการเกษตรแบบใช่ธรรมชาติบำบัดและดูแลธรรมชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในภาวะแวดล้อมอย่างเช่นทุกวันนี้ เป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติให้คงอยู่อย่างถาวร และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมนี้ไว้
จากการเข้าร่วมโครงการฯความคาดหวังอย่างน้อยทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการปรับแนวคิดและกระบวนการในการบริหารจัดการในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้เรียนรู้และรู้จักการวางแผนในการทำงานของตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่การทำเกษตรเท่านั้น ยังได้นำไปปรับประยุกต์ในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองอีกด้วย
โครงการฯนี้ ประเด็นอยู่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน ที่เราใช้มาทำปุ๋ยเรียกว่า สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน ตัวนี้เป็นตัวที่ขยายโอกาสให้เกษตรได้รับอะไรใหม่ๆ เพราะถ้าเราใช้สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน เราใส่ปุ๋ยตัวนี้เข้าไป สรรพสิ่งต่างๆมักจะขึ้นมา จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช สัตว์ ต่างๆก็จะเกิดขึ้นเองอีกมากมาย พื้นดินจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆมันก็จะหายไป ทำให้ความสมบูรณ์ชุ่มชื่นของดินกลับ คืนมา ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานที่ว่า 1:4 ส่วน คือ คนเลี้ยงจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เลี้ยงคน ดินเลี้ยงพืชและสัตว์พืชและสัตว์ก็เลี้ยงคน มันเป็นวัฏจักรอยู่ตรงนี้ นี่เหละคือสิ่งที่เราได้แม่โพสพขึ้นมาจากข้าว
จากที่เราต้องอาศัยสารเคมีต่างๆ เพื่อที่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ต้อนเราหดหายไป แต่เราใช้สรรพสิ่ง อะตอมมิคนาโน ก็จะเป็นการเพิ่มคืนความสมดุลของธรรมชาติได้แม่โพสพขึ้นมา ถ้าเราคิดได้ตรงนี้ เราก็จะได้ขวัญกำลังใจขึ้นมาจากแม่ธรณี แม่คงคาม แม่โพสพ ส่วนด้านรายได้นั้น ได้เกินหรือไม่ถึงเป็นสิ่งที่ประการดี เป็นสิ่งที่เกษตรกรได้รับโอกาสทดลองทำในครั้งนี้ แม้เกษตรกรบางรายอาจจะได้ไม่ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าใดนัก
“อย่างน้อยเกษตรกรได้ขวัญของแม่ทั้งสามกลับคืนมา คือ ขวัญแม่พระธรณี ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ขวัญแม่พระคงคาทำให้น้ำใส เกิดอาหารโดยธรรมชิตเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และขวัญของแม่โพสพ ที่ทำให้ข้าวงามอุดมสมบูรณ์ เมล็ดเต่ง ทำให้รู้ถึงคุณค่าของข้าวไม่เพียงแต่เป็นอาหารเท่านั้น และจะต้องเป็นยาควบคู่กันไปด้วย”
วิธีทำนา 1 ไร่ ให้สร้างรายได้ 100,000 บาท [ทำได้จริง!]
โครงการ ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร ได้เงิน 1 แสน
โดยแปลงนาขนาด 1 ไร่ แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน
นา 1 ไร ได้เงิน 1 แสน
ส่วนที่ 1 คันนา ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ไว้สำรับปลูกพืชประกอบ อาทิ พริก มะนาว มะรุม เป็นต้น พื้นที่ปลูกคันนาจะสามารถสร้างเสริมให้แก่เกษตรกร หรือพืชผักสวนครัวทุกชนิดที่กินได้ เหลือแล้วนำไปทำพืชสมุนไพร ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 2 ร่องน้ำ สำหรับทำประมง
ส่วนที่ 2 ร่องน้ำ สำหรับทำประมง เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย ซึ่งมูลสัตว์ทั้งหลายจะเป็นปุ๋ยแก่ข้าว
ส่วนที่ 3 พืชที่สำหรับปลูกข้าว
ส่วนที่ 3 พืชที่สำหรับปลูกข้าว
ส่วนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่
ส่วนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่ ซึ่งจะปล่อยเป็ดไข่ไปหาอาหารตามแปลงนาได้
ส่วนที่เกิดรายในแปลงนาโดยแบ่งได้ 5 ส่วนของรายได้ โครงการ ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน
ส่วนที่ 1 นาข้าว ในกรณีที่เป็นการทำโรงสีชุมชน ซึ่งเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
1 .ข้าวสาร 2. ปลายข้าว 3.แกลบ 4. รำ  5.ฟางข้าว
ส่วน ที่ 2 ประมง สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสัตว์น้ำ ซึ่งมาจากธรรมชาติและนำมาเลี้ยง
ส่วนที่ 3 คันนา สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชประกอบ
ส่วนที่ 4 พืชน้ำ เป็นพืชที่ไม่มีต้นทุนในการปลูก เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการทำนา
ส่วนที่ 5 สัตว์เลี้ยงประกอบ เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อเสริมรายได้ประจำวัน
ตัวอย่าง ที่นา 1 ไร่ 1 แสน เชื่อแน่ว่าคงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเกษตรหลายๆคนได้ออกมาสร้างสรรค์ไอเดียให้เหมาะกับกับที่ดิน ชมชน และตลาดในที่นั้นๆแล้วพัฒนาทำการเกษตรให้เต็มศักยภาพ ไม่แน่ว่า..อนาคต อาจจะมี นา 1 ไร่ 1,000,000 บาทก็ได้
ขอบคุณ ภูมิปัญญาจาก : คุณสมัย สายอ่อนตา บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  ,แหล่งที่มาของข้อมูล : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น และ  rakbankerd.com

เรียบเรียงโดย บางกอกทูเดย์.เน็ต  http://www.bangkoktoday.net/na-1rai-100000baht/
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น