WHAT'S NEW?
Loading...

เกษตรกรไทยต้องรู้ Thailand 4.0 จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง

Advertisements

Advertisements


ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในยุค Thailand 4.0 จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่แล้ว ๆ มาแต่อย่างใด แต่เป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิมไปเลย นั่นก็คือ Thailand 4.0

แล้วกว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง

    ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว
    ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
    ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
    ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

แนะนำทำความเข้าใจกับแต่ละยุคก่อน (อธิบายครบ จบในคลิปเดียว)

    กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (จะเห็นได้ว่าการทำเกษตรกรรมอยู่ในข้อ 1 เลย)
    กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
    กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
    กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
    กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุคเกษตร 4.0 อ้างอิงคำพูดของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่าได้วางแผนระยะยาวไว้ 10 ข้อดังนี้

    ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
    เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
    คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
    พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย
    เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ
    เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
    ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
    บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ


บทความย่อมมีที่มา จากบทความ
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น