WHAT'S NEW?
Loading...

ด่วน!! ธกส.ปล่อยกู้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ดอกเบี้ย 0.01..รีบดูรายละเอียด

Advertisements

Advertisements

อ่านด่วน!! คุณสมบัติผู้กู้..กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
7.1.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 1) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
ต้องไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดำ เนินงานที่เป็นสาระสำ คัญ หรือถ้ามีสถาบันเกษตรกร
ต้องดำเนินการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของธนาคารแล้ว (ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ทุจริต ปิดบัญชีไม่ได้
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นสุดบัญชีโดยเกิดจากข้อบกพร่องของสถาบันเกษตรกรเอง ขาดทุนสะสมเกินกว่า3 ปีบัญชี ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น มีบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้มากกว่าลูกหนี้เงินกู้ มีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี)
2) คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกับธนาคารด้วยดีเสมอมา
3) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระกับธนาคาร

7.1.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน
1) เป็นกลุ่มบุคคลประเภทวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะรับขึ้นทะเบียน
เป็นลูกค้าได้ต้องมีลักษณะที่สำคัญตามข้อบังคับของธนาคาร ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป
(2) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
(3) มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหกเดือน
(4) มีการจัดทำบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน
(5) มีการลงทุน หรือการออมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
(6) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ และมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน
ในกรณีมีเหตุอันควรยกเว้นตามข้อ(3) ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมีอำนาจพิจารณา
ผ่อนผันได้ตามสมควร
2) กลุ่มต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระกับธนาคาร
3) ต้องได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ.2548 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้

7.2 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ

7.2.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร
1) สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสถาบันเกษตรกร และวงเงินที่ขอสินเชื่อตามโครงการฯนี้เมื่อรวมกับ
วงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เดียวกันและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอื่นหรือเจ้าหนี้เงินกู้อื่นหรือเงิน
รับฝากจากสหกรณ์อื่นและบุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันที่นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบปีล่าสุด
2) สถาบันเกษตรกรต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้เงินตามโครงการฯ
ได้แก่ เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนการดำเนินงานของธุรกิจ ประมาณการ
กระแสเงินสด แผนการเบิกเงินกู้และชำระหนี้คืนธนาคาร
3) การดำเนินการอื่น ๆ ของสถาบันเกษตรกร ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกรโดยเคร่งครัด
4) สถาบันเกษตรกรต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด
7.2.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน
1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
2) วิสาหกิจชุมชนต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้เงินตามโครงการฯ ได้แก่
เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เข้าร่วม
โครงการ แผนการดำเนินงานของธุรกิจ ประมาณการแผนการเบิกเงินกู้วงเงินสินเชื่อและชำระหนี้คืนธนาคาร
3) การดำเนินการอื่น ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนโดยเคร่งครัด
4) วิสาหกิจชุมชนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ กำหนดอย่างเคร่งครัด

7.3 วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรณี
วิสาหกิจชุมชนให้กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
1) จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์
2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต
3) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์

7.4 การพิจารณากำหนดวงเงินกู้ตามโครงการ

7.4.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร
การพิจารณาขอกำหนดวงเงินกู้ตามโครงการนี้จะพิจารณาจากความจำเป็นของการ
ใช้เงินกู้ตามแผนการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจการผลิตข้าวของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ตามโครงการนี้เมื่อรวมกับวงเงินกู้อื่นตามสัญญา
กู้เงินเดิม ในวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เดียวกันทั้งหมดและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอื่นหรือเจ้าหนี้เงินกู้อื่น
หรือเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและบุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบปีล่าสุด
7.4.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน
การพิจารณาขอกำหนดวงเงินกู้ตามโครงการฯ นี้จะพิจารณาจากความจำเป็นของการ
ใช้เงินกู้ตามแผนการดำเนินงานการผลิตข้าวของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจ

7.5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตราร้อยละ 3.51 ต่อปี โดยสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่ 31
มกราคม 2561
ทั้งนี้ หากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนหนี้
เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระ
ในอัตรา MLR บวกชั้นความเสี่ยงของลูกค้าและบวกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ
แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดคลิก ที่นี้
Advertisements


Advertisements


Advertisements